BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2080/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Xếp lương đối với ban kiểm soát
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 
 
Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
 
Trả lời công văn số 1177/CSVN-LĐTL ngày 12/5/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc xếp lương cho các chức danh thuộc Ban kiểm soát công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc,Kế toántrưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ.
Vì vậy, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Quyết định quy định cơ cấu tổ chức và Điều lệ hoạt động của công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam để thực hiện việc xếp lương đối với Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam theo quy định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh