BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2076/LĐTBXH-VP
V/v: Hướng dẫn về việc tặng Kỷ niệm chương của Ngành LĐTBXH cho người nghỉ hưu trước năm 1995
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 678/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc đề nghị hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Trưởng Ban Thương binh và Xã hội Thị xã Lào Cai, nghỉ hưu tháng 7/1989, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” là hình thức khen thưởng cao nhất của Bộ tặng cho những cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích đóng góp cho Ngành được quy định tại Quyết định số 878/LĐTBXH-QĐ ngày 28 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hiện nay được quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo tiêu chuẩn quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 24 của Thông tư này, quy định không xét tặng cho cáctrường hợp nghỉ hưu từ 8/1995 về trước, trừ trường hợp sau khi về hưu tiếp tục tham gia công tác đóng góp cho ngành và thời gian công tác trước khi nghỉ hưu được tính tiếp cộng dồn tính đến 8/1995 và đủ tiêu chuẩn quy định thì vẫn xét tặng. Cũng tại điểm b, khoản 1 Điều 24 của Thông tư này (trong thời điểm hiện nay) thì cán bộ chủ chốt của Ngành như Thông tư đã nêu thời gian công tác trong ngành quy định đủ 10 năm để xét tặng (ưu tiên giảm thời gian trong ngành cho cán bộ Trưởng, Phó phòng cấp huyện từ ngoài về ngành và khi nghỉ hưu ở ngành). Đối chiếu với quy định hiện nay, ông Nguyễn Văn Thịnh là Trưởng phòng mặc dù có trên 10 năm công tác nhưng nghỉ hưu tháng 7/1989, trước thời điểm 8/1995 ban hành Quy chế xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” và khi về nghỉ hưu không tiếp tục tham gia công tác ở địa phương nên không điều kiện được xét tặng.
Vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai biết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh (để biết);
- Lưu: VT, TT-TĐ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn