BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v:Hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
 
 
Trả lời công văn số 651/SLĐTBXH-VL ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Công ty cổ phần điện nông thôn Tuy Phong, Công ty cổ phần điện nông thôn Bắc Bình, Công ty cổ phần điện nông thôn Hàm Thuận Bắc, Công ty cổ phần điện nông thôn Hàm Thuận Nam và Công ty cổ phần điện nông thôn Tánh Linh khi thực hiện sáp nhập theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 củaỦy bannhân dân tỉnh Bình Thuận không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, do đó không được áp dụng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên.
2. Theo quy định tại Điều 45 của Bộ luật Lao động thì khi sáp nhập doanh nghiệp, người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có, trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì người sử dụng lao động kế tiếp phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận biết và hướng dẫn Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh