BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------
Số: 1735/LĐTBXH-KHTC
V/v: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 
Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; Công văn số 3851/BTC-PC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 theo Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghịỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 với các nội dung trọng tâm sau:
1. Chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao (theo phụ lục 01 đính kèm), đồng thời thực hiện phổ biến, quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thất thoát trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các cấp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công).
2. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Trong đó, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo định kỳ 06 tháng đầu năm trước ngày 05/07 hàng năm; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cả năm trước ngày 10/01 năm sau liền kề. Nội dung báo cáo theo phụ lục số 02 kèm theo.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015.
4. Tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), cấp xã (Ủy ban nhân dân và bộ phận thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội), các Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn kịp thời./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp