BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v:Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội hướng tới các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; đặc biệt triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghịỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được giao tại mục 4 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân quyết định.
3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích về những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
4. Chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
5. Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm bắt và quản lý tốt đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tập trung thực hiện các giải pháp tăng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội dưới 20% lực lượng lao động đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch mở rộng đối tượng tham gia.
6. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trước ngày 05/12) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân