BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1672/LĐTBXH-LĐTL
V/v:Hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 
 
Trả lời công văn số 905/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 23/4/2015 của quý Sở về việc hưởng chế độ trợ cấp thôi việc của người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành k từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, theo đó, kể từ ngày này, người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó; người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc cho mình theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động. Khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.
2. Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian
người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó đối với người lao động chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.
Căn cứ vào các quy định nêu trên thì người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi thôi việc sau ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và nhận trợ cấp thôi việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó theo Điểm 1 nêu trên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh