BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
V/v:Rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 
 

Kính gửi:
Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 
 
Để đảm bảo kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 189/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015 và công văn số 429/LĐTBXH-KHTC ngày 03/02/2015 về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công rà soát, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đối với một số nội dung như sau:
1. Đối với kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên: Thực hiện rà soát các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên, số đối tượng tăng, giảm trong năm; dự kiến các đối tượng vào hưởng chính sách các tháng cuối năm, báo cáo Bộ bổ sung hoặc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công (Không bao gồm kinh phí thực hiện Nghị định số20/2015/NĐ- CP ngày 14/02/2015 củaChính phủđã báo cáo Bộ theo hướng dẫn tại công văn số 1055/LĐTBXH-KHTC ngày 26/3/2015).
2. Đối với kinh phí điều dưỡng: Rà soát, tổng hợp số đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng; các đối tượng đến niên hạn hưởng chế độ điều dưỡng năm 2015 và triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 429/LĐTBXH- KHTC ngày 03/02/2015. Trường hợp có biến động về số đối tượng điều dưỡng, Sở đề xuất báo cáo Bộ bổ sung kinh phí hoặc điều chỉnh giảm dự toán.
Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (theo biểu đính kèm) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/5/2015 để tổng hợp, điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách theo quy định.
Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/cáo);
- Cục Người có công (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2015
(Kèm theo công văn số      /SLĐTBXH-KHTC ngày    /    /2015)
 
 
Đơn vị: 1.000 đồng

STT
NỘI DUNG
Số đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên tại thời điểm báo cáo
Số đối tượng tăng, giảm hoặc vào hưởng chính sách (nếu có)
Nhu cầu kinhphí thực hiện năm 2015 (Không bao gồm kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ-CP)
Kinhphí đã được thông báo tại Quyết định số 189/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015
Đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán
Ghi chú
Tăng
Giảm
 
 
Tăng
Giảm
 
A
B
1
2
3
4
5
6=4-5
7=5-4
8
1
Kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Kinh phí chi điều dưỡng
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Người lập biểu
TP. Kế hoạch - Tài chính
Ngày   tháng   năm 2015
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)