BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v Tính trả lương ngày nghỉ hằng năm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 
 
Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may mặc Việt – Pacific
 
 
Trả lời công văn số 07/CV-VPA/2015 ngày 30/01/2015 của quý Công ty về việc tính trả lương ngày nghỉ hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Tính trả lương ngày nghỉ hằng năm
Theo quy định tại Điểm c Điều 97 Bộ luật Lao động và Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thờiđiểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.
Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng năm đã được người sử dụng lao động quy định thì người lao động được trả lương làm thêm theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày); trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên (100% tiền lương theo hợp đồng).
2. Phép năm trong thời gian thử việc
Theo công văn số 07/CV-VPA/2015 của quý Công ty thì Công ty đã quy định tính ngày nghỉ hằng năm tương ứng cho thời gian thử việc. Sau thời gian thử việc, nếu kýhợp đồng lao động thì tính vào ngày nghỉ hằng năm, nếu không ký hợp đồng lao động thì thanh toán tiền ngày nghỉ hằng năm tương ứng. Việc quy định như vậy là không trái với quy định của pháp luật.
Đối với thợ may có thời gian thử việc 01 tháng, được hưởng 01 ngày nghỉ hằng năm là phù hợpvới cách tính ngày nghỉ hằng năm quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; đối với thợ phụ có thời gian thử việc 6 ngày thì thời gian nghỉ hằng năm tương ứng làm tròn là 0 ngày.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty được biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNGTống Thị Minh