BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 1211/LĐTBXH-BTXH
V/v: Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập,tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, qua công tác kiểm tra, thanh tra và phản ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí, cho thấy có nhiều hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại một số cơ sở bảo trợ xã hội chưa thực hiện đúng theo quy định, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật. Để rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý, hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số giải pháp sau:
a) Tăng cường trách nhiệm của giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, giám sát nội bộ tại các cơ sở bảo trợ xã hội và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
b) Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; lựa chọn, sắp xếp nhân viên có phẩm chất đạo đức, yêu trẻ, được đào tạo kỹ năng công tác xã hội làm nhân viên bảo mẫu.
c) Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại các cơ sở bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-BLDTBXH ngày 8/11/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội.
d) Lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các khoa, phòng của cơ sở phù hợp.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đúng theo quy định của pháp luật./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục BTXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm