BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168 /KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CHUẨN BỊ TIẾNG VIỆT CHO TRẺ MẦM NON VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 về việc xây dựng Đề án Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tại công văn số 10502/VPCP-VIII ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch xây dựng Đề án, cụ thể như sau.

I. Mục đích yêu cầu

- Đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số.

- Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số đến trường tiểu học; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học và giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số.

- Xây dựng và ban hành Đề án đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả.

II. Tiến độ thực hiện

(Theo phụ lục đính kèm).

III. Phân công thực hiện

1. Vụ Giáo dục Mầm non

- Đơn vị chủ trì, đầu mối trong quá trình biên soạn Đề án;

+ Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí;

+ Xây dựng nội dung thực hiện;

+ Phối hợp với các đơn vị hữu quan để huy động nguồn lực;

+ Triển khai xây dựng Đề án theo kế hoạch;

+ Chịu trách nhiệm đến khi Đề án được ban hành.

2. Các đơn vị liên quan

- Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ:

+ Cử người tham gia Ban soạn thảo Đề án;

+ Tham gia xây dựng Đề án theo kế hoạch;

+ Phối hợp với đơn vị đầu mối, ban soạn thảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án đến khi Đề án được ban hành.

- Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non:

+ Tham gia góp ý, xây dựng Đề án.

3. Các sở giáo dục và đào tạo

- Phối kết hợp, cung cấp thông tin, rà soát tình hình, thống kê số liệu, báo cáo khi Ban soạn thảo yêu cầu;

- Góp ý, tham gia xây dựng Đề án.

IV. Kinh phí

- Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí triển khai xây dựng Đề án theo đúng lộ trình.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDMN, GDDT, GDTH, Pháp chế, KHTC,TCCB, VP Bộ(để t/h);
- Viện KHGDVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Kế hoạch số 168 /KH-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc xây dựng Đề án Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm

1

Từ tháng 2 đến tháng 3 /2015

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, trình Thứ trưởng phê duyệt

Vụ GDMN

Vụ GDTH, GDDT

Ban hành Kế hoạch

2

Tháng 3/2015

- Thành lập BST xây dựng Đề án (Vụ GDMN, GDTH, GDDT, Pháp chế, KHTC, TCCB, Bộ Tư pháp, Văn phòng CP);

- Xây dựng đề cương Đề án; xây dựng mẫu phiếu khảo sát để gửi địa phương.

Vụ GDMN

 

Ban soạn thảo

Vụ GDTH, GDDT

Quyết định thành lập BST

Đề cương Đề án

3

Từ tháng 3 đến tháng 4 /2015

- Gửi mẫu báo cáo, phiếu khảo sát đến các địa phương có trẻ DTTS để rà soát thông tin;

- Khảo sát thực tế tại 9 tỉnh đại diện cho 3 vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Ban soạn thảo

 

Ban soạn thảo

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

Các đơn vị hữu quan

Biểu mẫu báo cáo

 

Báo cáo tổng hợp tình hình thực tế

4

Từ tháng 4 đến tháng 5 /2015

- Viết các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp;

- Xây dựng Dự thảo Đề án.

Ban soạn thảo

Vụ GDMN, GDTH,

GDDT

Các báo cáo chuyên đề; báo cáo tổng hợp

5

Tháng 6/2015

- Hoàn thành Dự thảo 1,

- Hội thảo 3 miền để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo 1, chỉnh sửa Dư thảo 1 sau hội thảo;

- Gửi Vụ Pháp chế để lấy ý kiến về hồ sơ trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Ban soạn thảo

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

 

Các đơn vị hữu quan

Dự thảo 1

 

 

 

6

Từ tháng 7 đến tháng 9 /2015

- Hoàn thành Dự thảo 2

- Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định đăng tải lên mạng để lấy ý kiến rộng rãi;

- Ban hành các thủ tục hành chính (nếu có);

- Gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp để kiểm soát các thủ tục HC mới ban hành;

- Gửi Bộ Công an để lấy ý kiến về tác động của VB đối với yêu cầu về bảo vệ an ninh, trật tự.

 

 

 

Ban soạn thảo, các đơn vị hữu quan

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

Dự thảo 2

7

Từ tháng 9 đến tháng 10 /2015

- Hoàn thành Dự thảo 3 sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và ý kiến về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Gửi Dự thảo 3 sang Bộ Tư pháp thẩm định.

Ban soạn thảo, các đơn vị hữu quan

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

Dự thảo 3

8

Tháng 11/2015

- Hoàn thành Dự thảo 4, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Ban soạn thảo,

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

Các đơn vị hữu quan

Dự thảo 4

9

Tháng 12/2015

- Hoàn thành Dự thảo 5, ban hành Đề án

Ban soạn thảo, các đơn vị hữu quan

Vụ GDMN, GDTH, GDDT

Dự thảo 5