BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Tiếp theo Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tới các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công nhân ngừng việc bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo như sau:
1. Ngày 31 tháng 3 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Báo cáo số 38/BC-LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ trong đó đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, giải quyết theo hướng linh hoạt, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương hưu.
2. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan thông báo ý kiến chính thức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để người lao động sớm trở lại làm việc, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người lao động liên quan đến các nội dung quy định của Luật Bảo hiểm xã hội./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp