B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ-CP về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

 
 
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
 
Thực hiện Nghị định số20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:
1/ Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Nghị định 20/2015/NĐ-CP từ ngày 01/01/2015.
Trong khi chờ được bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được phép sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015 đã được thông báo để điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng.
2/ Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 10/4/2015 (theo mẫu biểu đính kèm) để tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544 và Cục Người có công) để được hướng dẫn thêm./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cục NCC (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng