BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
V/v Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 
 

Kính gửi:
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 
 
Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để nắm tình hình thực hiện làm căn cứ đề xuất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Đánh giá tìnhhình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP nêu trên.
2. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh.
3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và văn bản đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/5/2015 (fax: 043.9386139).
Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ LĐTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân