ỦY BAN DÂN TỘC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Giao Thanh tra Ủy ban, Tổ soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng dự thảo Thông tư theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TTr, PNV2.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Dự thảo Thông tư mới được xây dựng theo hướng kế thừa những nội dung của Thông tư số 02/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc. Điều chỉnh bổ sung, thay thế những nội dung không còn phù hợp của Thông tư số 02/2011/TT-UBDT cho phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Hướng dẫn kịp thời việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian, tiến độ, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
- Phối hợp chặt chẽ giữa Tổ soạn thảo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 

Stt
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Tiến độ thời gian
1
Thành lập Tổ soạn thảo
Thanh tra Ủy ban
Tháng 01/2015
2
Xây dựng Kế hoạch soạn thảo
Thanh tra Ủy ban
Tháng 01/2015
3
Xây dựng đề cương, dự thảo Thông tư lần thứ 01, dự thảo Tờ trình
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 02/2015
4
Họp Tổ soạn thảo lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư lần 01, hoàn thiện thành dự thảo Thông tư lần 02
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 02 và 3/2015
5
Tổ chức lấy ý kiến các Vụ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Thông tư lần 02
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban, các Vụ, đơn vị liên quan
Tháng 4/2015
6
Tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, hoàn thiện dự thảo Thông tư lần 03
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 5/2015
7
Xây dựng Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 5/2015
8
- Họp Tổ soạn thảo lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư lần 03
- Trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thành lập Hội đồng thẩm định
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 5/2015
9
Hoàn thiện dự thảo Thông tư lần 04 và xin ý kiến thẩm định
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban Vụ Pháp chế
Tháng 5/2015
10
Xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 7/2015
11
Hoàn thiện dự thảo Thông tư lần 05 sau khi có ý kiến thẩm định
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Tháng 7/2015
12
Hoàn thiện Hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành
Tổ soạn thảo, Thanh tra Ủy ban
Quý IV/2015

 
ỦY BAN DÂN TỘC