ỦY BAN DÂN TỘC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc (có danh sách Tổ soạn thảo kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ soạn thảo
1. Tổ soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 22 Thông tư số 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; các quy định liên quan của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Thành viên Tổ soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TTr, PNV2.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
1. Ông Lý Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban: Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Tổ phó
3. Ông Lý Trường Yên, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Ủy ban: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Chí Tuấn, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Vụ Pháp chế: Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Xuân Chính, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Ủy ban; Thành viên;
6. Ông Hà Chí Dũng, Thanh tra viên chính, Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Ủy ban: Thành viên.
7. Bà Lâm Thị Thúy Hà, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Ủy ban: Thành viên.
8. Ông Hoàng Quang Thùy, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra Ủy ban: Thành viên.
9. Ông Nguyễn Quyết Chiến, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra Ủy ban: Thành viên./.
ỦY BAN DÂN TỘC