BỘ NGOẠI GIAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTTHUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất cả nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:
1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 1);
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 2);
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 3);
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 4).
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế phối hợp với Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 theo quy định pháp luật.
2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan:
a) Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.
b) Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế, Giám đốc Trung tâm thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;
- Lưu: HC, LPQT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn