ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII, NĂM 2014 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Điều 2

1. Cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những biện pháp được nêu trong Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

2. Giao Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- TT.HĐDT, các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tư pháp;
- Các ban của UBTVQH, Viện NCLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas: 42260

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

BẢN PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

(Ban hành kèm theo nghị quyết số 780/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

TT

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN TRÌNH

BAN SOẠN THẢO (BST)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA

GHI CHÚ

1.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBVHGDT NTN&NĐ

HĐDT, UBPL, UBQP&AN, UBCVĐXH

 

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

UBĐN, HĐDT, UBQP&AN

Đã được QH thông qua

3.

Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBTCNS, UBCVĐXH

 

4.

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBKHCN &MT

UBPL, UBKT, UBTCNS, UBĐN, UBTP, UBQP&AN

 

 

TIẾN ĐỘ UBTVQH XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ NĂM 2015

I. Phiên họp UBTVQH (tháng 7-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2014):

1. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

3. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

4. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

6. Luật hộ tịch

7. Luật căn cước công dân.

- Cho ý kiến về dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014):

1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

II. Phiên họp UBTVQH (tháng 8-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2. Luật nhà ở (sửa đổi)

3. Luật đầu tư (sửa đổi)

4. Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

5. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

7. Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật thi hành án dân sự

8. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

2. Luật thú y

3. Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Cho ý kiến về dự án luật, nghị quyết được trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014) theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

III. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật tổ chức chính quyền địa phương

2. Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

3. Luật ngân sách nhà nước

4. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

7. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

8. Luật an toàn, vệ sinh lao động

9. Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

10. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt.

- Cho ý kiến về dự án luật, nghị quyết được trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014) theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Cho ý kiến về các dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

IV. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2014)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

7. Một số dự án cần thiết khác.

V. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2014)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014):

1. Luật tổ chức Chính phủ

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương

3. Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

4. Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

VI. Phiên họp UBTVQH (tháng 01-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

5. Luật thú y

6. Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Bộ luật hình sự (sửa đổi)

3. Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

4. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

VII. Phiên họp UBTVQH (tháng 02-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu. chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014):

1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

2. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

3. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi);

2. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự;

3. Luật tạm giữ, tạm giam

4. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

VIII. Phiên họp UBTVQH (tháng 3-2015)

- Cho ý kiến về dự kiến Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật trưng cầu ý dân

2. Luật biểu tình

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán

4. Luật thống kê (sửa đổi).

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

IX. Phiên họp UBTVQH (tháng 4-2015)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương

3. Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

4. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật an toàn thông tin

2. Luật phí, lệ phí

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

X. Phiên họp UBTVQH (tháng 5-2015)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

4. Một số dự án cần thiết khác.

XI. Phiên họp UBTVQH (tháng 7-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

- Cho ý kiến về dự án luật được trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

XII. Phiên họp UBTVQH (tháng 8-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Bộ luật hình sự (sửa đổi)

3. Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

4. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

5. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

6. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10:

1. Luật ban hành quyết định hành chính

2. Luật về hội

3. Luật khí tượng, thủy văn

4. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

XIII. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật tạm giữ, tạm giam

2. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

3. Luật trưng cầu ý dân

4. Luật biểu tình

5. Luật thống kê (sửa đổi)

6. Luật an toàn thông tin

7. Luật phí, lệ phí.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9:

1. Luật quy hoạch

2. Luật báo chí (sửa đổi)

3. Luật tiếp cận thông tin

4. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

5. Luật tín ngưỡng, tôn giáo

6. Luật đấu giá tài sản

7. Luật dân số.

XIV. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2015)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10:

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Bộ luật hình sự (sửa đổi)

3. Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

4. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

5. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

6. Luật trưng cầu ý dân

7. Luật biểu tình

8. Một số dự án luật khác.

XV. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2015)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

2. Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.