BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư XDCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 
 

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Điều tra Chống buôn lậu;
- Trường Hải quan Việt Nam;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- BQL các dự án đầu tư xây dựng của TCHQ.

 
Ngày 26/11/2013 Quốc Hội ban hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, thay thế Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 và bãi bỏ Mục I chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;
Ngày 02/01/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BTC về việc Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư cập nhật, nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định tại các văn bản dẫn trên.
Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung vướng mắc đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư phản ánh bằng văn bản về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tài vụ - Quản trị) để được trao đổi, thống nhất.
Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị trong Ngành biết và triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (4b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ-QUẢN TRỊ
Phạm Văn Việt