TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 1034/GSQL-GQ3
V/v: Hướng dẫn nội dung Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 
 

Kính gửi:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội
(Đ/c: 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)

 
 
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số JF. 840/2013 ngày 04/10/2013 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội về việc xác nhận nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam như sau:
Đối với xe ô tô tạm nhập khẩu là xe đã qua sử dụng thì tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của xe quá 5 năm thì đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này không được chuyển nhượng xe cho cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân tại Việt Nam. Riêng trường hợp người mua xe là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này thì được nhận chuyển nhượng xe; khi người mua xe này không có nhu cầu sử dụng xe hoặc khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe, không được phép chuyển nhượng xe tại Việt Nam.
Theo đó, trường hợp xe ô tô tạm nhập khẩu là xe mới chưa qua sử dụng của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg khi chuyển nhượng không bị điều chỉnh bởi quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg nêu trên.
Nhân dịp này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội lời chào trân trọng./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).
CỤC TRƯỞNGNguyễn Đức Nga