ỦY BAN DÂN TỘC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củay ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ vrà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng y ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
-
Cơ quan công tác dân tộc các Tỉnh, Thành phố thuộc TW;
- Công báo;
- Website y ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (05 bản).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 8 năm 2013
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

Stt
Tên loại
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiu lc
1.
Quyết định
Quyết định vviệc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc
Bị thay thế bởi Thông tư s01/2013/TT-UBDT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc.
15/4/2013
2.
Quyết định
264/2006/QĐ-UBDT; 13/10/2006
Quyết định vviệc sửa đi, bsung một số điều, khoản của Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc
Bị thay thế bởi Thông tư s 01/2013/TT-UBDT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhim vụ khoa học và công nghệ của y ban Dân tộc.
15/4/2013
3.
Quyết định
32/2007/QĐ-TTg; 05/3/2007
Quyết định vviệc cho vay vốn phát trin sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Bị thay thế bởi quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát trin sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.
01/02/2013
4.
Thông tư
02/2007/TT- UBDT; 07/6/2007
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốnphát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn
Bị thay thế bởi Thông tư s02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định s54/2012/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thtướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.
09/8/2013
5.
Nghị định
60/2008/NĐ-CP; 09/5/2008
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Bị thay thế bởi Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
 
6.
Quyết định
126/2008/QĐ-TTg; 15/9/2008
Quyết định vviệc sửa đi, bsung một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn
Bị thay thế bởi quyết định s54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốnphát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.
01/02/2013