BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư XDCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Điều tra Chống buôn lậu;
- Trường Hải quan Việt Nam;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- BQL các dự án đầu tư xây dựng của TCHQ.

 
Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành các văn bản mới gồm:
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 27/5/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung các văn bản trên như sau:
1. Các chủ đầu tư tuân thủ thực hiện đúng nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 27/5/2013 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2013.
2. Lưu ý đối với công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình chuyển tiếp (công trình đã ký hợp đồng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước thời điểm Nghị định số 15/NĐ-CP có hiệu lực và nay mới thực hiện xong)chưa được quy định chi tiết tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thì các Chủ đầu tư gửi văn bản đến Sở Xây dựng tại địa phương để xin ý kiến triển khai thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị trong ngành được biết và triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (4b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
Phạm Văn Việt