ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4110/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TTG NGÀY 24/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 12/CT-UBND NGÀY 14/6/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/6/2013 của UBND Thành phố về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách Thành phố để triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/6/2013 của UBND Thành phố về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Thành phố), với thành phần như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn - Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Phi Vân Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế làm Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội làm Ủy viên.

5. Đồng chí Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên.

6. Đồng chí Đào Thái Phúc - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội làm Ủy viên.

7. Đồng chí Phạm Văn Vũ - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội làm Ủy viên.

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Ủy viên.

9. Đồng chí Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Ủy viên.

10. Đồng chí Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Ủy viên.

11. Đồng chí Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông làm Ủy viên.

12. Mời đồng chí Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Ủy viên.

13. Mời đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội làm Ủy viên.

Điều 2. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố và cơ quan Thường trực:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/6/2013 của UBND Thành phố; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo Thành phố.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Tài chính và Cục Thuế theo lĩnh vực.

4. Sở Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố phân công.

5. Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tự giải thể khi kết thúc năm ngân sách 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các PCVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT(Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo