BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
---------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật 2008;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyn thông; Nghị định s50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủsửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, PC (05).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng
 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
STT
Hình thc VB
Ký hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Trích yếu
do hết hiệu lực
I. Lĩnh vực chung
1.
Quyết định
10/3/2008
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Được thay thế bởi Thông tư số 13/2012/TT-BTTTT ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Có hiệu lực từ 15/9/2012
II. Lĩnh vực Bưu chính
2.
Quyết định
04/6/2010
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ định Tổng công ty bưu chính Việt Nam tham gia một số hoạt động trong Hội đồng khai thác Bưu chính (POC) của UPU
Được thay thế bởi Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định hoạt động của Tổng công ty bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính
Có hiệu lực từ 01/2/2013
3.
Quyết định
835/QĐ- BTTTT
04/6/2010
Bộ Thông tin và Truyền thông
Về việc cử Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tham gia Hiệp hội APP của APPU
Được thay thế bởi Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định hoạt động của Tổng công ty bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính
Có hiệu lực từ 01/2/2013
4.
Quyết định
29/4/2005
Bộ Bưu chính Viễn thông
Ban hành Quy định quản lý tem bưu chính
Được thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
Có hiệu lực từ 03/02/2013
5.
Quyết định
7/9/2006
Bộ Bưu chính Viễn thông
Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Được thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
Có hiệu lực từ 03/02/2013
6.
Quyết định
6/12/2007
Bộ Thông tin và Truyền thông
Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
Được thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
Có hiệu lực từ 03/02/2013
7.
Quyết định
14/9/2007
Bộ Thông tin và Truyền thông
Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT ngày 8/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
Có hiệu lực từ 03/02/2013
III. Lĩnh vực Viễn thông, Tần số vô tuyến điện
8.
Quyết định
29/10/2008
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế
Được thay thế bởi Thôngtư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.
Có hiệu lực từ 01/01/2013
IV. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
9.
Thông tư
30/12/2009
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Được thay thế bởi Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Có hiệu lực từ 01/9/2012