BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu đưa vào, đưa ra kho CFS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 
 
Kính gửi: Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam
(Đ/c: Tầng 17 Tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)
 
 
Trả lời công văn số 12/2013/CV-NEVHAN ngày 15/01/2013 của Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đưa vào kho CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đưa vào kho CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu khác quản lý, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Hàng xuất khẩu đưa vào, đưa ra kho CFS tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1197/TCHQ-GSQL ngày 05/03/2010 của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được thay thế bởi Điều 57 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và Điều 19 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính đối với trường hợp mở tờ khai điện tử.
2. Về nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu:
 Thực hiện theo khoản II mục I Phần II Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Trường hợp mở tờ khai điện tử thì thực hiện theo khoản V mục 2 phần I Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.
 

 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
Vũ Ngọc Anh