BỘ TÀI CHÍNH
----------------

Số: 154/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ GIÁP HẠT NĂM 2013 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 18/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013 cho các địa phương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 18.999 tấn gạo nhập kho năm 2012 từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013, cụ thể:

- Tỉnh Cao Bằng: 500 tấn.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 1.000 tấn.

- Tỉnh Nghệ An: 3.870 tấn.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1.680 tấn.

- Tỉnh Quảng Trị: 2.190 tấn.

- Tỉnh Quảng Bình: 750 tấn.

- Tỉnh Kon Tum: 1.293 tấn.

- Tỉnh Bình Định: 3.000 tấn.

- Tỉnh Lào Cai: 185 tấn.

- Tỉnh Phú Yên: 590 tấn.

- Tỉnh Thanh Hóa: 1.288 tấn.

- Tỉnh Quảng Nam: 2.653 tấn.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng; Quảng Ngãi; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Quảng Bình; Kon Tum; Bình Định; Lào Cai; Phú Yên; Thanh Hóa và Quảng Nam, khẩn trương tổ chức, giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của các tỉnh; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Bình Định, Lào Cai, Phú Yên, Thanh Hóa và Quảng Nam;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí