BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
 
Trả lời công văn số 7362/HQHP-GSQL ngày 19/11/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng đang gửi kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc quy định hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng không được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa theo hướng dẫn tại điểm b.2 khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC, nhằm mục đích không khuyến khích đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan để kinh doanh tiêu dùng.
Đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, thủ tục thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, riêng tại điểm a.2 khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC tờ khai hàng hóa xuất khẩu được thay thế bằng tờ khai hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh