BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------------
V/v: tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.
 
Căn cứ Điều 30 và Điều 68 của Luật Đấu thầu, Điều 76 của Nghị định 85/NĐ-CPngày 15/10/2009 của Chính phủ, thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6059/VPCP-KTN ngày 03/9/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Hệ thống đấu thầu qua mạng tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn và triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng từ năm 2009-2011.
Ngày 27/8/2012 tại văn bản số 6591/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao bkh phối hợp với các Bộ, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đề nghị Quý cơ quan chỉ định đầu mối để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu):
1) Lập danh sách tất cả các chủ đầu tư/bên mời thầu trực thuộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 25/9/2012.
2) Lập kế hoạch đào tạo cho tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc để thực hiện đăng ký và tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 và công văn số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3) Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của mình lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ để thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng.
Đề nghị Quý cơ quan lập kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng và gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/10/2012 để theo dõi và phối hợp thực hiện.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
(Quý cơ quan có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý mạng đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, điện thoại: 04.38433359, 0973651188 (Mai Lâm) để trao đổi các thông tin có liên quan)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục QLĐT(NAT)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh