BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011
 
 
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số đơn vị đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại tiết b điểm 8 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăngvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:
“b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.
Ngày 1/6/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2011.
Tại Khoản 8 Điều 2 Chương I, Khoản I Điều 11 Chương II Thông tư số 74/2011/TT-BTC nêu trên quy định:
- Khoản 8 Điều 2 Chương I: “Giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) là giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố.”
- Điều 11 Thông tư số 74/2011/TT-BTC quy định: “Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ sau khi đã báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.”
Căn cứ vào các quy định nêu trên: Từ ngày 1/8/2011, hoạt động giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) của các Công ty chứng khoán (giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố) theo đúng quy định tại Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn cụ thể.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, UBCK (BTC);
- Các Vụ, đơn vị của TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn