BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----------------------
V/v: thông báo thực hiện văn bản mới ban hành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

 
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ
 
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được các văn bản mới hướng dẫn quản lý tài chính, doanh nghiệp và cá nhân đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá như sau:
- Thông tư số 30/2011/TT-BTC ban hành ngày 2/3/2011 của Bộ Tài chính về Quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ban hành ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thông báo số 105/TB-BTC ban hành ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2011.
- Thông báo số 106/TB-BTC ban hành ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011.
Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vị lấy các văn bản từ địa chỉ http://www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp luật).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm thông tin (đăng trang web của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Quang Phụng