BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 2219/LĐTBXH-KHTC
V/v: Triển khai phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 
 
Kính gửi: Trung tâm Thông tin
 
Ngày 03/06/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2100/LĐTBXH-KHTC về việc ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, việc cài đặt phần mềm, chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm cũ sang phần mềm mới, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm bắt đầu từ ngày 08/6/2015.
Để đảm bảo thực hiện mục tiêu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai và thống nhất ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” đến các đơn vị sử dụng kinh phí ưu đãi người có công (Văn phòng Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công) từ ngày 01/01/2016, đề nghị Trung tâm Thông tin xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.
Giám đốc Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính)./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cục Người có công;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng