BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-BCA-V19 ngày 19 tháng 01 năm 2015 về công tác pháp chế của Bộ Công an năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ của Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Ban dân vận Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-BCA-V19 ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, nghiêm chỉnh thực hiện quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2015: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan), Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v…

- Cơ quan thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2015.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tiếp tục mở rộng diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác Công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 318/KH-BCA-V28 ngày 28/10/2014 của Bộ Công an về triển khai các hoạt động trong lực lượng Công an nhân dân hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015) và đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận, biểu dương, khen thưởng điển hình “dân vận khéo” trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; thi đua lập thành tíchhướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

5. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực để thực hiện việc tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

6. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định thực hiện dân chủ, quy trình công tác, chiến đấu, quy chế làm việc của Công an các đơn vị, địa phương phù hợp với quy định tại Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật và tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

7. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các thông tư: “Quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân”, “Quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II và quý III năm 2015.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Công an và của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, gắn công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong Công an nhân dân, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ, vi phạm quy chế, quy trình công tác.

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra Bộ Công an, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ tiến hành việc sơ kết, tổng kết, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định./.