BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/LĐTBXH-KHTC
V/v: Thông báo văn bản mới.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu lao động - Thương mại và du lịch (Sovilaco);
- Công ty TNHH một thành viên Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại (Sona);
- Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Bộ thông báo các văn bản mới ban hành có liên quan đến đơn vị gồm:

- Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

- Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện (Các đơn vị lấy các văn bản nêu trên tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp luật). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường