ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6597/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHÂN KỲ 2.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CPngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 6887/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 củaUBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cấp GCN QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định 4547/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội - phân kỳ 2;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 6956/TTr-STNMT-ĐKTK ngày 26 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 3 Quyết định số 4547/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND Thành phố như sau:

Các gói thầu có thời gian lựa chọn nhà thầu là Quý I, II năm 2015 tại phụ lục kèm theo Quyết định 4547/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 củaUBND Thành phố, nay được điều chỉnh là thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2014.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định 4547/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBNDThành phố giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Kho bạc nhà nước Hà Nội; UBND các quận huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố (để báo cáo);
- Bộ TN&MT;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- CVP, Các PVP UBND TP;
- VP: TH, TNMT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh