BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 355/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA KỸ THUẬT ĐỂ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DIỄN BIẾN LÒNG DẪN KHE TRÍ, DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI NGÀN TRƯƠI - CẨM TRANG, TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 16/2003/QH11; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định: số 2919/QĐ-BNN-XD ngày 24/9/2008, số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010, số 2195/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2011, số 1493/QĐ-BNN-XD ngày 22/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng; số 683/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2013 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục đập chính, đập phụ và tràn xả lũ, Cụm công trình đầu mối Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 227/BC-XD-TĐ ngày 28/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia kỹ thuật để đánh giá kết quả nghiên cứu về diễn biến lòng dẫn Khe Trí, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Tổ chuyên gia) gồm các thành viên sau:

1. GS.TS Phạm Ngọc Quý (Tổ trưởng);

2. GS.TS Hà Văn Khối: chuyên gia thủy văn, thủy lực (thành viên);

3. PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái: chuyên gia thủy công (thành viên);

4. PGS.TS Nguyễn Bá Quỳ: chuyên gia chỉnh trị sông (thành viên);

5. PGS Trần Xuân Thái: chuyên gia chỉnh trị sông (thành viên);

6. TS Nguyễn Mai Đăng: chuyên gia về mô hình toán (thành viên);

7. KSCC Trần Ngọc Lai: chuyên gia thủy công (thành viên);

8. KSCC Bùi Khôi Hùng: chuyên gia địa chất (thành viên).

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia:

Giúp Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (chủ đầu tư) đánh giá kết quả nghiên cứu, tính toán bằng mô hình toán về diễn biến xói lở lòng dẫn Khe Trí do tư vấn thực hiện, đưa ra những cảnh báo và có giải pháp xử lý cần thiết để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu do dòng chảy gây ra cho hạ du Khe Trí trong quá trình thi công và vận hành tràn xả lũ. Trong quá trình thực hiện Tổ có thể mời thêm các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia (nếu cần).

Báo cáo tình hình, kết quả công việc cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ đầu tư.

Tổ chuyên gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Tổ chuyên gia lấy từ nguồn “chi phí thuê chuyên gia” trong tổng mức đầu tư, nếu thiếu được phép sử dụng trong kinh phí dự phòng của dự án. Tổ chuyên gia xây dựng đề cương, dự toán thực hiện công việc trình chủ đầu tư phê duyệt và ký hợp đồng triển khai theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương-dự toán, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4, Tổ chuyên gia và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XD (8 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng