THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2545/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ ỦY QUYỀN KÝ HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ VÀ CÁC VĂN KIỆN PHÁP LÝ LIÊN QUAN VỚI NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CHO DỰ ÁN "QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM" (VRAMP)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 223/TTr-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kết quả đàm phán với đại diện của WB Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan của Dự án "Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam" (VRAMP) cùng các tài liệu pháp lý liên quan của Khoản viện trợ của Chính phủ Úc trong khuôn khổ Dự án.

Điều 2. Ủy quyền cho đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền ký Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Dự án để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ: TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải