BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 160-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kinh tế Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Kinh tế Trung ương có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở làm việc của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức Vụ kinh tế và Vụ Xã hội của Văn phòng Trung ương Đảng về Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Điều 4. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng