BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6554/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN LÀ MỘT TRONG CÁC CƠ QUAN TRA CỨU VÀ THẨM ĐỊNH SƠ BỘ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM NỘP THEO HỆ THỐNG HIỆP ƯỚC HỢP TÁC SÁNG CHẾ (PCT)

Căn cứ vào năng lực tra cứu và thẩm định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đã thống nhất công nhận JPO là một trong các cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế đối với các đơn đăng ký sáng chế nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo hệ thống PCT.

Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 01/07/2012 với nội dung cụ thể như sau:

1. Từ ngày 01/07/2012, JPO thực hiện chức năng tra cứu quốc tế đối với các đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống PCT thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bằng tiếng Anh;

- Đơn chọn JPO là cơ quan tra cứu quốc tế.

2. Từ ngày 01/07/2012, JPO thực hiện chức năng thẩm định sơ bộ quốc tế đối với các đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống PCT thỏa mãn các điều kiện sau:

- JPO đã thực hiện tra cứu quốc tế cho đơn đó;

- Người nộp đơn nộp yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế lên JPO.

Thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục liên quan có thể tìm hiểu thêm tại địa chỉ:

Phòng Đăng ký

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-4) 38583069 - ext. 109

Fax: (84-4) 38588449

Website: www.noip.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
- TT (để đăng tải trên trang web);
- Lưu: VT, HTQT.

CỤC TRƯỞNG
Tạ Quang Minh