ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 347/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ được ban hành kèm theo Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục & Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 347/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục & Đào tạo như sau:

2. Các đơn vị giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Giáo dục Mầm non;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học;

- Phòng Đào tạo bồi dưỡng;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Điều 2.Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 347/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục & Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc