BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/CĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐIỆN:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trong những ngày qua, do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nên đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, cho đến nay hơn 5000 con trâu, bò đã bị chết rét và đói. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến Tết âm lịch. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay của địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với ngành chăn nuôi.

2. Thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm tại từng thôn, bản.

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật nêu tại Công văn số 27/CN-GSL ngày 10/1/2011 của Cục Chăn nuôi về việc tăng cường các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho trâu, bò.

4. Có chính sách hỗ trợ vật tư, kinh phí đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách để gia cố và che chắn chuồng trại, mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

5. Chỉ đạo UBND các cấp tổ chức thống kê đầy đủ, chính xác số lượng gia súc, gia cầm bị chết rét để thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 39/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG   
Cao Đức Phát