NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 350/NHCS-TD

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2008

 

CÔNG ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện: Giám đốc Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố (từ Thừa Thiên - Huế trở ra)

Trong thời gian vừa qua do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ (từ Thừa Thiên Huế trở ra) đã làm vật nuôi, cây trồng bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân trong đó có thiệt hại về vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Để kịp thời xử lý đối với các khoản nợ bị thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, Tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương và hộ vay nắm bắt kịp thời những thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH. Tuỳ theo mức độ thiệt hại của người vay, chi nhánh NHCSXH phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-NHCS ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCXH.

2. Đối với những hộ bị thiệt hại, ngoài việc lập hồ sơ đề nghị xử lý, tuỳ theo mức độ thiệt hại và nhu cầu đề xuất của hộ vay, chi nhánh NHCSXH có thể xem xét cho vay bổ sung theo quy định hiện hành của NHCSXH. Trường hợp nguồn vốn cho vay không cân đối đủ để cho vay bổ sung, các chi nhánh tổng hợp nhu cầu báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

3. Giám đốc NHCSXH địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp về các biện pháp xử lý nợ bị thiệt hại và việc cho vay bổ sung tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố (từ Thừa Thiên Huế trở ra) triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tính chính xác, mức độ thiệt hại của các khoản vay và những đề xuất xử lý của chi nhánh mình.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND, BĐD HĐQT các tỉnh có tên trên;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- TW Hội Phụ nữ Việt Nam;
- TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- TW Đoàn Thanh niên CSHCM;
- Phòng KHNV;
- Lưu Văn phòng, NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý