ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Điều 2. Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính liên quan tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Các PCVP và CV: KNPL, TH;
-
Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1154/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2015 của y ban nhân dân tnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

STT

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Sở Tư pháp

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)

Sở Tư pháp

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Phòng Tư pháp

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Phòng Tư pháp

3

Thủ tc thc hin hỗ tr khi hòa giải viên gp tai nn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

UBND cấp huyện

C. Thủ tục hành chính cấp xã

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

UBND cấp xã

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

UBND cấp xã

3

Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)

UBND cấp xã

4

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)

UBND cấp xã

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cp xã)

UBND cấp xã

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN