THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHO 03 DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC TỈNH: HÒA BÌNH, SƠN LA VÀ LẠNG SƠN, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC VÀ CHÍNH PHỦ THỤY SỸ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại tờ trình số 2835/BKHĐT- KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục cho 03 dự án thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ, với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm cho phía Đức và Thụy Sỹ biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn hoàn thiện nội dung và phê duyệt điều chỉnh văn kiện các dự án theo quy định hiện hành; có trách nhiệm bố trí kịp thời, đầy đủ vốn đối ứng, bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH, TH, HC;
- Lưu: VT, QHQT(3). BV.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải