ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHỐ BẮC GIANG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM DÂN CƯ TÁI ĐỊNH CƯ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG XƯƠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của: Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang tại Đơn xin giao đất và hồ sơ nộp ngày 22/4/2015; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 259/TTr-TNMT ngày 07/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chuyển mục đích sử dụng 9.773,4 m2 (Chín nghìn bẩy trăm by mươi ba phẩy bốn mét vuông) đất trong tổng số diện tích 12.027,1 m2 (Mười hai nghìn không trăm hai mươi by phẩy một mét vuông)đất UBND thành phố Bắc Giang đã thu hồi tại các Quyết định: số 2642/QĐ-UBND ngày 30/6/2014; số 2741/QĐ-UBND ngày 30/6/2014; số 3148/QĐ-UBND ngày 30/7/2014; số 4741/QĐ-UBND ngày 10/11/2014; số 330/QĐ-UBND ngày 14/01/2015.

2. Giao đất để sử dụng vào mục đích như sau:

2.1. Giao cho Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang 9.773,4 m2 (Chín nghìn bẩy trăm bẩy mươi ba phẩy bốn mét vuông) đất đã chuyển mục đích sử dụng tại điểm 1 Điều này để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm dân cư tái định cư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang.

2.2. Giao UBND phường Xương Giang phần diện tích 2.253,7 m2 (Hai nghìn hai trăm năm mươi ba phẩy bẩy mét vuông) đất nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án để quản lý theo quy hoạch và pháp luật đất đai.

3. Địa điểm: phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

(Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ Bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 kèm theo hồ sơ giao đất).

Điều 2.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng: Hướng dẫn và thu phí, lệ phí, trả hồ sơ theo quy định.

2. UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng chuyên môn giao đất tại thực địa cho Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

3. Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; sử dụng đất đúng mục đích được giao; chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Chủ tịch UBND phường Xương Giang; Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Bắc Giang căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- P. QLĐĐ – Sở TNMT (lưu HS);
- Văn phòng UBND tỉnh;

+ LĐVP, KTN, MT;
+ Lưu: VT, KT. Thắng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn