tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Dương văn Thống

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
15/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐN hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản Yên Bái
12/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2016 Yên Bái
26/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2015/NQ-HĐND chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Yên Bái
22/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết Yên Bái
25/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2015/NQ-HĐND đề án công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Yên Bái
24/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2015/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí lệ phí Yên Bái
13/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp Yên Bái
23/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND duyệt đề án nâng cao chất lượng trường phổ thông dân tộc bán trú Yên Bái
21/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2015/NQ-HĐND bổ sung nghị quyết phân cấp nguồn thu chi ngân sách Yến Bái
16/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND duyệt đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh Yên Bái
20/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND thông qua đề án phát triển Giao thông nông thôn Yên Bái
14/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư sản xuất công nghiệp dịch vụ nông nghiệp Yên Bái
19/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương Yên Bái
27/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Yên Bái
22/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Yên Bái ban hành
18/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 – Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
20/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành
25/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND quy định việc thu nộp và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái
17/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành
13/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội khuyến khích phát triển vùng sản xuất Yên Bái 2015 2016
10/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Yên Bái
04/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2015
06/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm
11/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND bãi bỏ ban hành mới phí lệ phí Yên Bái
09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 09/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
12/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND về Chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016
08/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
05/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình Yên Bái 2015
10/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành
07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015
13/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016
20/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do tỉnh Yên Bái ban hành
25/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Yên Bái ban hành
22/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 – Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
25/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Không còn phù hợp
Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2012 Yên Bái
24/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND sửa đổi danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước kèm theo Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND do tỉnh Yên Bái ban hành
23/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014
23/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014
20/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Không còn phù hợp
Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2014 Yên Bái
28/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
27/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020
21/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang : Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
24/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND Trà Vinh : Phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
26/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của HĐND Nam Định : Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014
27/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của HĐND Nam Định : Về việc phê chuẩn "Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định"
13/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2015
19/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND sửa đổi quy định về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015 kèm theo Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND
17/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND Ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho hộ người có công với cách mạng có thu nhập thấp tỉnh Yên Bái
15/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162