BỘ QUỐC DÂN KINH TẾ
*****

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 06  tháng 10  năm 1945

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC DÂN KINH TẾ

Chiếu Nghị định số 08 ngày 02 tháng 10 năm 1945 tổ chức Bộ Quốcdân Kinh tế và đặt nha Thương vụ Việt nam;
Chiếu lời đề nghị của ông Chánh Giám đốc nha Thương vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – “Nha Thương vụ Việt Nam” gồm có:

1) Văn phòng thuộc quyền điều khiểncủa ông “Tổng thư ký” có các “Thương vụ viên” giúp việc.

2) Các phòng sự vụ. Mỗi phòng thuộcquyền điều khiển của một ông “Chủ sự”

Các chức “Tổng thư ký” và “Chủ sự”đều do nghị định ông Bộ trưởng bổ dụng theo lời đề nghị của ông Chánh Giám đốcnha Thương vụ.

Điều thứ 2. – Văn phòng có những nhiệm vụ saunày:

- Giúp ông Chánh Giám đốc trong việctổ chức toàn nha.

- Thư từ

- Dự thảo các luật lệ thương mại

- Các việc tố tụng thuộc nha Thươngvụ.

Điều thứ 3. – Các phòng sự vụ gồm có:

Phòng nhất: “Phòng Hành chính”

Thu nhận, đăng ký các công văn, đệký và tổng đạt – Lưu trữ công văn - Dụng cụ - Đánh máy - Kế toán – Ngân sáchcủa nha.

Tuyên bố thăng thưởng, thuyênchuyển, trừng phạt. Lương bổng các viên chức trong nha.

Phòng nhì: “Phòng điều tra và cổđộng”

Điều tra các vấn đề thương mại trongnước và nước ngoài. Các phương pháp để mở mang thị trường, canh tân thương mại,khuyến khích việc lập hội, lập công ty, ngân hàng thương mại…Trưng bày, đầuxảo, hội chợ. Tưởng lệ, trợ cấp. Liên lạc với các cơ quan thương mại, các nhàngân hàng thương mại, các trường thương mại. Liên lạc với nha Kinh tế tín dụng.Giữ sổ thương mại trung ương.

Phòng ba: “Phòng Nội thương”

Kê cứu các chợ búa và nghiên cứuphương pháp khuyếch trương sự giao dịch trong nước. Thời giá. Bằng sáng tạo vànhãn hiệu. Quyền sở hữu công thương. Các công ty bản quốc. Liên lạc với các nhàsản xuất, nha Nông mục Thủy lâm và nha Kỹ nghệ.

Phòng tư: “Phòng xuất, nhập cảng”

Khởi thảo các luật lệ về xuất nhậpcảng. Trợ lực các tư gia về việc đặt hàng, thửa hàng hoặc doanh nghiệp ở ngoạiquốc. Liên lạc về ngoại thương với nha Thương chính. Lập bảng thăng bằng thươngmại. Tiền tệ Việt Nam và ngoại quốc, hối đoái (về phương diện thương mại).

Phòng năm: “Phòng quan thuế vàthương ước”

Khảo cứu, qui định chế độ quan thuế- Kiểm soát công ty thương mại ngoại quốc – Liên lạc về quan thuế với nhaThương chính.

Nghiên cứu các thương ước và tham dựvào việc khởi thảo các thương ước.

Phòng sáu: “Phòng hàng hải thươngchuyển”

Tổ chức pháp chế và kiểm soát việcvận tải hàng hóa, ở hải phận Việt Nam và ở hải ngoại - Luật lệ về thuế dungthuyền và tạo thuyền - Kiểm soát các thương cảng và kho hàng ở thượng cảng –Nghiên cứu các cách mở mang thương cảng.

Quy chế nghề hàng hải.

Điều thứ 4. - Ông Đổng lý sự vụ Bộ Quốc dân Kinhtế và ông Giám đốc nha Thương vụ chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Nguyễn Mạnh Hà